Schoolreglement

VOORBEELD CONTRACT TUSSEN SCHOOL EN EEN LEERLING VOOR DE LEERLINGENKLUISJES.

Mogelijks haalt U hieruit bijkomende ideeën die kunnen opgenomen worden in het huisreglement van de school.

 

Huurreglement voor de leerlingenkluisjes

  • De leerling is volledig verantwoordelijk voor het goede onderhoud, en de volledige inhoud van het kastje.
  • De kastjes dienen uitsluitend voor de opberging van boeken, boekentassen, helm, regenkledij en/of andere privézaken. Het is ten stelligste verboden verderfelijke zaken meerdere dagen in het kastje te laten liggen (meer in het bijzonder tijdens weekends en verlofperiodes).
  • Uiteraard is het ook ten stelligste verboden giftige producten, verdovende middelen, wapens en andere illegale zaken op te bergen in het kastje. Bij toevallige vaststelling hiervan is het de school vrij de politiediensten hiervan in te lichten.
  • De school behoudt zich het recht voor, de inhoud van de kastjes te controleren op overtredingen van de art. 2 en 3 of het vermoeden hiervan.
  • De leerling is dus verantwoordelijk voor alles wat zich aan de binnenzijde van het kastje bevindt. Beschadigingen aan de buitenzijde, aangebracht door derden, dienen onmiddellijk gemeld te worden op het secretariaat.
  • Bij eventueel verlies van de sleutel kan de leerling een reservesleutel bekomen in het secretariaat, mits de betaling van € ....
  • Volledig beschadigde sloten, door oneigenlijk gebruik, kunnen ook vernieuwd worden mits de betaling van € .... Het kastje kan desgevallend wel meerdere dagen buiten gebruik zijn. De leerling bekomt hiervoor geen gedeeltelijke teruggave van zijn huurgeld.
  • De waarborg, ten belope van € ... wordt voor bovenstaande gevallen niet gebruikt. Deze dient enkel indien het kastje ernstig beschadigd werden in de loop van het schooljaar, en zal dienen voor de herstelling hiervan. De school is vrij de gedeeltelijke of volledige terugbetaling van de waarborg te bepalen in functie van de graad van beschadiging.
  • De leerling zal goed zorg dragen voor zijn sleuteltje. Bij eventueel verlies hiervan of het verlies van een komplete bos sleutels kan de school niet verantwoordelijk gesteld worden, indien derden het kastje binnendrongen.
 
De leerling (of zijn ouders) verklaart zich akkoord met dit reglement op ……/……/……...
 
De leerling: ………………………………………………………………
 
Klas:………………………………………………………………………
 
Huurder van kastje:…………
 
Handtekening van de leerling (of van zijn ouders):